Hearty Congratulations to Kiran Kumari, University topper.


Hearty Congratulations to our Gold Medalist University Topper…….

Name: Kiran Kumari

Branch: ECE

Course: B.Tech

Batch: 2017-21